795735_i_love_youVoorafgaand of tijdens hun huwelijk kunnen echtparen huwelijkse voorwaarden laten maken. Dit moet altijd worden gedaan bij de notaris en worden vastgelegd in een notariële akte. Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen (aanstaande) echtgenoten waarin de verdeling van bezittingen en schulden is geregeld.

Geregeld komt het voor dat echtgenoten niet (goed) op de hoogte zijn van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden of deze tijdens het huwelijk niet naleven. In de deze blog wordt dieper ingegaan op de verschillende mogelijkheden met betrekking tot huwelijkse voorwaarden.

Er zijn verschillende situaties waarin het verstandig kan zijn om huwelijkse voorwaarden te maken. Bijvoorbeeld in het geval er grote financiële ongelijkheid is tussen de partners of één van de partners een eigen onderneming heeft (een faillissement van een van de echtgenoten treft dan niet het vermogen van de ander).

Koude uitsluiting
In huwelijkse voorwaarden kunnen de twee vermogens strikt gescheiden zijn,  dan wordt wel gesproken van ‘koude uitsluiting’. Er is dus geen enkele gemeenschap van goederen. Echtgenoten kunnen in de huwelijkse voorwaarden ook afspreken dat er bijvoorbeeld wel een gemeenschap van inboedel is van bepaalde goederen of van gemeenschappelijke woning, maar dat de overige zaken privé bezit zijn.

Verrekenbeding
Tegenwoordig wordt er vaak een verrekenbeding toegevoegd aan bovengenoemde. Hierbij is er dus wel sprake van (gedeeltelijk) gescheiden vermogens, maar worden onverteerde inkomsten en vermogenswinsten tijdens en/of na het huwelijk wel verrekend. Er bestaat een periodiek en een finaal verrekenbeding.

Bij een finaal verrekenbeding wordt bij het einde van het huwelijk (bijvoorbeeld echtscheiding of overlijden) afgerekend alsof de echtgenoten in gemeenschap van goederen waren gehuwd.

Een periodiek verrekenbeding (ook wel bekend onder de naam Amsterdams verrekenbeding) geeft aan dat er over een bepaald tijdvak (meestal 1 jaar) overgespaard inkomen tussen de echtgenoten moet worden verrekend.

Gevolgen verzuim verrekenen
Indien er verzuimd is te verrekenen volgens het opgenomen periodieke verrekenbeding en de echtgenoten besluiten te gaan scheiden, dan kan worden geacht dat het opgebouwde vermogen is ontstaan uit datgene wat verrekend had moeten worden. Het gehele vermogen moet dan bij een echtscheiding worden verrekend.

Het verrekenen van het gehele vermogen als gevolg van het verzuimen van de jaarlijkse verrekenplicht, is een gevolg dat de meeste echtgenoten bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden nooit hebben beoogd. Zeker voor de echtgenoot met een bloeiende eigen onderneming kan dit nadelige gevolgen hebben, de gehele waarde van de onderneming dient dan te worden verrekend bij een echtscheiding. Het is raadzaam in de huwelijkse voorwaarden te omschrijven wat wel en wat niet in de verrekening moet worden betrokken, hierdoor kan ook een onderneming van een van de echtgenoten buiten schot blijven.

Kortom, het is van belang dat echtgenoten zich bij het opmaken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden goed laten informeren over de inhoud en de mogelijke consequenties bij een echtscheiding. Daarnaast is het raadzaam om de opgemaakte huwelijkse voorwaarden om de paar jaar te evalueren. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

 

mr. Annelotte Westenbrink is juriste bij Settlement.

logo002

Settlement is een (echt)scheidingspraktijk waar gezinnen, kinderen, ouders en partners terecht kunnen voor advies, hulp, ondersteuning en begeleiding tijdens en na scheiding. Settlement heeft een eigen unieke scheidingsmethodiek ontwikkeld met als doel om de gevolgschade voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

 Niet tegen, maar mét elkaar!

www.settlement.nl