moving-box-149852-mNa (echt)scheiding komt het regelmatig voor dat een van de ouders met de kinderen wil verhuizen.  Dit kan om verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld omdat een van de ouders een nieuwe partner heeft en graag bij deze partner wil gaan wonen. Daarnaast komt het ook voor dat een van de ouders (weer) in de buurt van zijn/haar familie wil gaan wonen. In het laatste geval kan het gaan om grensoverschrijdende situaties, bijvoorbeeld wanneer de ouder die wil verhuizen oorspronkelijk uit een ander land komt en terug wil naar zijn/haar geboorteland.

De wens van een ouder om met de kinderen te verhuizen naar een andere woonplaats leidt tot conflicten tussen ouders wanneer de andere ouder zijn/haar toestemming weigert.  Bijna in alle gevallen waarin de ouders tijdens het huwelijk of de relatie samen het ouderlijk gezag hadden, hebben zij dit ook na echtscheiding of na verbreking van de relatie, behoudens uitzonderingen. Indien ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben, is toestemming van de andere ouder vereist. Zelfs als de nieuwe woonplaats een paar kilometer verderop is. Veelal hebben de ouders in het ouderschapsplan (of in een ander document) geen afspraken vastgelegd over een mogelijke verhuizing.

Gezag
Indien een van de ouders het ouderlijk gezag heeft, is er geen toestemming vereist van de andere ouder. De ouder met gezag kan verhuizen met het kind, ook naar het buitenland. Uiteraard behoudt de andere ouder wel het recht op omgang met het kind, maar mogelijkheden tot omgang kunnen ernstig beperkt worden door een verhuizing. Tegenhouden van de verhuizing door deze ouder is niet mogelijk.

Indien de ouders het gezamenlijk gezag hebben en een van de ouders weigert zijn/haar toestemming, dan kunnen de ouders er eerst proberen uit te komen via overleg. Zo kan er bijvoorbeeld met behulp van een mediator een passende oplossing worden gevonden. Komt men er in overleg niet uit, dan zal de rechter een beslissing moeten nemen over de eventuele doorgang van een verhuizing met het kind.

Het is aan te raden nooit zonder toestemming van de andere ouder (indien vereist) het kind mee te nemen naar een andere woonplaats. In geval van meenemen van het kind naar het buitenland zonder toestemming, is er zelfs sprake zijn van internationale kinderontvoering door de vertrekkende ouder en dit is strafbaar.

Indien de rechter een dergelijk verzoek ter beoordeling krijgt, spelen er verschillende criteria mee in de afweging die een rechter maakt. De beoordeling hangt af van feiten en omstandigheden en wordt per geval bekeken. Indien er sprake is van een mogelijke verhuizing naar het buitenland, wordt toestemming niet snel verleend.

Belang van het kind
Het belang van het kind staat voorop, maar er wordt ook gekeken naar het recht en het belang van de ouder om te verhuizen en zijn/haar leven opnieuw in te richten na scheiding.  Daarnaast speelt onder andere mee in welke mate de verhuizing is voorbereid (en de mate waarin de andere ouder daarbij is betrokken), de leeftijd van de kinderen en de mate waarin zij geworteld zijn in hun huidige omgeving, de noodzaak tot verhuizing, de mogelijkheid tot contact tussen de achterblijvende ouder en het kind na de verhuizing en de mate van communicatie tussen de ouders. Bij een verhuizing is het van belang dat de communicatie tussen ouders onderling goed is. Is de communicatie tussen de ouders niet goed, dan is er grote kans dat het contact tussen de achterblijvende ouder en het kind na verhuizing zal verslechteren.

Kortom, er spelen vele zaken een rol bij de belangenafweging van de rechter en iedere situatie is anders. Om deze redenen is het vooraf lastig te voorspellen of een ouder vervangende toestemming krijgt van de rechter.  Bovendien doet een dergelijk geschil de onderlinge verhoudingen vaak geen goed. Ook in dit geval geldt: voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom wenselijk dat ouders er vaker voor kiezen om vooraf afspraken te maken over hoe zij willen omgaan met een eventuele toekomstige verhuizing met de kinderen.

mr. Annelotte Westenbrink is juriste bij Settlement.

logo002

Settlement is een (echt)scheidingspraktijk waar gezinnen, kinderen, ouders en partners terecht kunnen voor advies, hulp, ondersteuning en begeleiding tijdens en na scheiding. Settlement heeft een eigen unieke scheidingsmethodiek ontwikkeld met als doel om de gevolgschade voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

 Niet tegen, maar mét elkaar!

www.settlement.nl